رقابت با جان و روان ما چه میکند؟ داستانی کوتاه از رشدم در محیط رقابتی

رقابت با جان و روان ما چه میکند؟ داستانی کوتاه از رشدم در محیط رقابتی
من در محیط رقابتی بزرگ شده ام و سالهای سال با مشکلات ناشی از آن دست و...