ما انسان ها قادر به کنترل روح خودمون هستیم.!!!

ما انسان ها قادر به کنترل روح خودمون هستیم.!!!
بسم الله الرحمن الرحیم حدیث داریم که وقتی شما میخوابید روحتون به آسمون...