امسال چندتا کتاب هدیه دادی؟

تازه که شروع به کار توی شغل جدیدم کرده بودم (پاره وقت میرفتم) یه همکار...