دفع حمله ی دُشمَنَک!

دفع حمله ی دُشمَنَک!
از شدت خستگی تنِ خستمو روی تخت پرتاب کردمو و هنوز سرم به بالشت نرسیده...