راه کار اشک

راه کار اشک
چند وقتی بود که از طرف بزرگی، کتابی به من هدیه داده شده بود ولی فرصت خ...