زندگی کوتاه است (نامه‌ای به قدیس آگوستین)

زندگی کوتاه است (نامه‌ای به قدیس آگوستین)
این کتاب ترجمه‌ی نامه‌ایست که معشوقه‌ی قدیم قدیس آگوستین، پس از خواندن...