بررسی ساختار داستان: هرم فریتگ

بررسی ساختار داستان: هرم فریتگ
در جلسه ی قبل در مورد ماهیت پیرنگ، ساختار علت معلولی آن و اهمیت پدیده...