تجربه جدید = حال خوب

تجربه جدید = حال خوب
سازت رو بردار...