کتاب خوندن در خدمت

کتاب خوندن در خدمت
اون روزایی که سرباز بودم همیشه سعی میکردم تا اون جایی که میشه از هدر ر...