خلاصه کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم از زبان من

خلاصه کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم از زبان من
چند وقت بود که این کتاب رو قرض گرفته بودم ولی هر زمان که می خواستم یک...