درباره‌ی رمانِ سفر به انتهای شب از لویی فردینان سلین

درباره‌ی رمانِ سفر به انتهای شب از لویی فردینان سلین
پوست‌کنده بگویم، اینکه چگونه کمتر نامی از این رمان در میان برترین رمان...