داستانِ صندوقِ چوبی از استفن کینگ چاپ شد

داستانِ صندوقِ چوبی از استفن کینگ چاپ شد
جلد کتابِ صندوق چوبی، انتشارات آواژداستان کوتاه صندوق چوبی از استفن کی...