سووشون | از خون جوانان وطن لاله خواهد دمید

سووشون | از خون جوانان وطن لاله خواهد دمید
نقدی بر رمان «سووشون» سیمین دانشور