خلاصه کتاب: شازده احتجاب- هوشنگ گلشیری

خلاصه کتاب: شازده احتجاب- هوشنگ گلشیری
چرا برای تموم کردن کتاب تنبلی میکردم؟؟؟ ?شروع و پایان کتاب طبق تاریخ د...