بزرگان قسمت اول ( جورج اورول)

بزرگان  قسمت اول ( جورج اورول)
مهمان گرچه عزیز است اما اتاق کوچک است ظرفیت هم محدود قربان قدم هایتان