کار سخت روح را صیقل میدهد و فکر را آرام می کند

کار سخت روح را صیقل میدهد و فکر را آرام می کند. شکوفه های عناب، رمانی...