طراحی جلد کتاب باید به چه صورتی باشد؟

طراحی جلد کتاب باید به چه صورتی باشد؟
برنامه ریزی هدفمند برای طراحی جلد کتاب یکی از روش‌های مؤثر در نمایش هو...