زندگیتو بکوب از اول بساز (تجربه شخصی-عادت بساز)

زندگیتو بکوب از اول بساز (تجربه شخصی-عادت بساز)
تجربه شخصی منُ می تونی راجب یک موضوع باحال بخونی!