جملاتی زیبا از نادر ابراهیمی🍃

جملاتی زیبا از نادر ابراهیمی🍃
من هرگز ضرورت اندوه را انکار نمی‌کنم؛ چراکه می‌دانم هیچ‌چیز مثل اندوه...