خلاصه کتاب: خاکستر و خاک- عتیق رحیمی

خلاصه کتاب: خاکستر و خاک- عتیق رحیمی
انتظار این حجم از تلخی رو یکجا نداشتم.کتاب کم حجمی است ولیکن حجم عظیمی...