گذشت و می گذرد، ولی من همانم که بودم!

گذشت و می گذرد، ولی من همانم که بودم!
روز ها، ماه ها و سال ها می آیند و میروند و ما هر روز پیر تر میشویم و ا...