نقد کتاب دهکده خاک بر سر اثر فائضه غفارحدادی

نقد کتاب دهکده خاک بر سر اثر فائضه غفارحدادی
دهکده خاک بر سر نام کتابی است که زندگی حدودا یک ساله نویسنده آن یعنی ف...