ما همان چیزی هستیم که دوست داریم بخوانیم.

ما همان چیزی هستیم که دوست داریم بخوانیم.
در هنگام خواندن این کتاب به این فکر می کردم که حالِ کتاب پریشان است یا...