طعم کارمندی

طعم کارمندی
پشت ميزم نشسته بودم و به انبوه پرونده­هايي که روي ميزم انبار شده بود ن...