قاب سینمایی و قاب نقاشی

قاب سینمایی و قاب نقاشی
قاب سینمایی و قاب نقاشینخستین کوشش‌ها، در اعطای مقام هنر به سینِما بود...