کتاب خواندن

داشتم به این فکر می کردم چه چیزی باعث میشه که یک جامعه یک کشور انقدر ا...