"قدرت دهی به زنان" و گسترش جهالت

"قدرت دهی به زنان" و گسترش جهالت
یکی از شعارهای اصلی تمدن غرب امروز همین "قدرت دهی به زنان" است (Empowe...