شماره سه

تریلی از کوچه رد شد، با سرعت زيادی هم رد شد، صدای بلندش پسر کوچک را ب...