قطار شماره 8

قطار شماره 8
وقتی قسمتت باشد به زور هم که شده میروی!