نقدی بر کتاب قهوه سرد آقای نویسنده ، چاپ هفتاد و ششم!!!

نقدی بر کتاب قهوه سرد آقای نویسنده ، چاپ هفتاد و ششم!!!
شروع کتاب یک فاجعه به تمام معناست. پسر بچه ده ساله به‌دلیل عشق دختری ک...