در این شهر، قیامت است!

در این شهر، قیامت است!
شهر از صدا پر است ولی از سخن، خالی.....این شهر، این مردم، این قلب های...