کتاب رهبران آخر از همه غذا می‌خورند: یکی برای همه، همه برای یکی!

کتاب رهبران آخر از همه غذا می‌خورند: یکی برای همه، همه برای یکی!
با این اوصاف رهبرِ موثر ‌شبیه به شاهِ شطرنج است؟ نه! شاهِ شطرنج «شرکت»...