لانه پرنده

لانه پرنده
پنجره را گشود.. به درخت ها، که به خاطر وزش باد به این سو و آن سو خم می...