قلبی که دیگر نزد...

قلبی که دیگر نزد...
با قدم هایی سست وارد داروخانه شد! نمیدانم چقدر طول کشید تا به پیشخوان...