چگونه از کتاب خواندن بیشتر لذت ببریم؟

چگونه از کتاب خواندن بیشتر لذت ببریم؟
چگونه می توانیم از مطالعه کتاب، لذت بیشتری ببریم؟