به بهانه‌ی معرفی ۲ کتاب مارکتینگ پلن: ریختن برنامه‌ها در بازارها!

به بهانه‌ی معرفی ۲ کتاب مارکتینگ پلن: ریختن برنامه‌ها در بازارها!
بوم‌مدلی ۹ بخشی و یک صفحه‌ای برای طراحی برنامه‌ی بازاریابی ارائه کرده...