روسای آمریکا چطور کتاب می‌خوندن؟

روسای آمریکا چطور کتاب می‌خوندن؟
می‌گن روزولت زمانی که در کاخ سفید بوده، هر روز قبل از صبحانه یک کتاب م...