چطور سال به سال بیشتر کتاب بخوانیم؟

چطور سال به سال بیشتر کتاب بخوانیم؟
اگر فرض کنیم هر بزرگسال به طور متوسط می‌تواند ۳۰۰ کلمه در دقیقه مطالعه...