کتاب مجمع ‌الجزایر گولاگ

کتاب مجمع ‌الجزایر گولاگ
هنگامی که پای به زندان گذاشتید، باید تنتان برای آن گرمی شیرین زندگی‌ای...