10 کتاب خوب در حوزه ارتباطات به پیشنهاد محسن رحیمی

10 کتاب خوب در حوزه ارتباطات به پیشنهاد محسن رحیمی
کتاب در حوزه فن بیان کتاب در حوزه روابط عمومی یا ارتباطات چیزی هست بهم...