معرفی کتاب - سر و ته یک کرباس

معرفی کتاب - سر و ته یک کرباس
من مهدی عباس زاده هستم و در ای مطلب به نقد و بررسی کتاب سر و ته یک کرب...