معرفی کتاب مدل کسب و کار اشتراکی

معرفی کتاب مدل کسب و کار اشتراکی
کتاب مدل کسب و کار اشتراکی خلق مشتری خودکار در همه صنایع نوشته جان وا...