نقد مدیریت دولتی نوین

نقد مدیریت دولتی نوین
برای نقد در مورد مدیریت دولتی نوین لازم است که به طریقه اداره جوامع قب...