کتاب کار عمیق اثر کال نیوپورت – Deep Work by Cal Newport

کتاب کار عمیق اثر کال نیوپورت – Deep Work by Cal Newport
کتاب «کار عمیق» کال نیوپورت، در مجله‌ی وال‌استریت ژورنال در بخش کسب‌وک...