نقد کتاب " مرشد و مارگاریتا "

نقد کتاب " مرشد و مارگاریتا "
تحیر خواننده اتفاقی ست که اگر با یک تکنیک و به صورت پیوسته به وقوع بپی...