کتاب کمتر از یک

کتاب کمتر از یک
کمتر از یکجوزف برودسکی می‌نویسد: «یک شاعر، به دنبال شناخت نیست، بلکه ب...