معرفی کتاب یک عاشقانه آرام

کتاب یک عاشقانه آرام در تجلی شکوه عشق به صورتی شاعرانه، تکرار و کسالت...