خلاصه کتاب از خوب به عالى: چرا برخی شرکت‌ها موفق می‌شوند و برخی دیگر خیر؟

خلاصه کتاب از خوب به عالى: چرا برخی شرکت‌ها موفق می‌شوند و برخی دیگر خیر؟
تفاوت شرکت‌های خوب و عالی بیشتر به تفاوت دو برادر در یک خانواده شبیه ا...