یادداشتی در مورد کتاب " اسم تمام مردهای تهران علیرضاست" نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر

یادداشتی  در مورد کتاب " اسم تمام مردهای تهران علیرضاست" نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر
در روایات و افسانه های مرتبط با آفرینش ، انسان ابتدا به شمایل یک مرد خ...