سال های دور از خانه | نگاهی به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته ی بهروز بوچانی

سال های دور از خانه | نگاهی به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته ی بهروز بوچانی
داستان یک مهاجر یا حقِ حق داشتن؛پیشنهادی برای روزهای قرنطینه